Review: För levande och döda (now ‘drömseminarium’), 16 June 2007

“When the process was changed to the artistic the results became magnificent. The final piece, Romanska Bågar, was billowing and beautiful, with a free rhythmic flow, richly-coloured instrumentation, and melodies that slid in and out of each other in shimmering balance. … For the Living and the Dead will be premiered in Sweden in 2009 — an event worth the wait.
—Johan Lif, Västmanlands Läns Tidning, Sverige

Johan Lif, 16 juni 2007, Västmanlands Läns Tidning
Musik, För levande och döda
Ellen Lindquist (musik), Tomas Tranströmer (poesi)
Engsö slott

För levande och döda beskrivs som en experimentell kammaropera, baserad på Tomas Tranströmers dikter. Och experimentell är den i åtminstone två avseenden: dels är musiken som sådan på många sätt icketraditionell, dels är arbetsprocessen öppen och kollektiv.

Det var alltså inget färdigt framförande av operan som gavs på Engsö slott igår, utan närmast en workshop inför publik, ett offentliggjort utdrag ur ensemblens gemensamma skissbok. Insprängda mellan två skrivna stycken, fanns en serie mer eller mindre strukturerade improvisationer. Dessa spelades in, för att sedan fungera som råmaterial när kompositören Ellen Lindquist fortsätter sitt arbete med operan.

Den som förväntat sig en sedvanlig konsertsituation blev alltså måhända något konfunderad igår. Operans regissör Pat Diamond beskrev länge och väl arbetssättet, dikterna lästes upp ett flertal gånger, både på engelska och på svenska. Longörerna var alltså ganska många. I gengäld var det fascinerande att betrakta hur musikerna och sångarna arbetade, hur de löste problem, fann kreativa utvägar, prövade sceniska lösningar.

När processen förvandlades till konstnärligt resultat blev det storartat. Det avslutande stycket Romanska bågar var böljande vackert, med ett fritt rytmiskt flöde, färgrik instrumentering och med melodier som gled in och ut i varandra i skimrande vågmönster. Sopranen Kathleen Flynn och basen Michael Douglas Jones sjöng med allvar, men utan onödig högtidlighet, och ensemblen spelade med känsla och precision.

För levande och döda kommer att uruppföras i Sverige 2009 – en händelse värd att vänta på.

—Johan Lif

English translation by Henny Linn Kjellberg:
Johan Lif, June 2007, Västmanlands Läns Tidning
Music-Theatre review, For the Living and the Dead
Ellen Lindquist (music), Tomas Tranströmer (poetry)
Engsö slott

For the Living and the Dead is described as an experimental chamber opera, based on a selection of Tomas Tranströmer’s poems. And experimental it is in at least two respects: first, the music is in many ways not traditional; second, the work process is open and collaborative.

It was therefore not a complete performance of the opera that was given at Engsö castle yesterday, but a work in progress, an extract from the ensemble’s common sketch book given to the public. Interspersed between two completed pieces from the opera was a series of smaller structured improvisations. These were played in order to function as raw material for the composer Ellen Lindquist to continue her work on the opera.

A classic concert situation became therefore maybe something altered yesterday. The opera’s director Pat Diamond described long and well the approach, the poems were read  both in English and in Swedish- Dull therefore in the majority. On the other hand, it was captivating to see how the musicians and singers worked, how they solved problems, found creative resources, examined scenic ideas.

When the process was changed to the artistic the results became magnificent. The final piece, Romanska Bågar, was billowing and beautiful, with a free rhythmic flow, richly-coloured instrumentation, and melodies that slid in and out of each other in shimmering balance. Soprano Kathleen Flynn and bass Michael Douglas Jones sang with seriousness, but without unnecessary pomposity, and the ensemble played with feeling and precision.

For the Living and the Dead will be premiered in Sweden in 2009 — an event worth the wait.

—Johan Lif

* REVIEWS:

TAGS: